مخزن ذخیره سازی

CDQ01
CDQ
2019/02/27
Warehouses01
انبارها
2019/02/27
StorageTank03