طراحی کسب و کار

 

 

طراحی مدل کسب و کار، طرح کسب و کار و بوم برای صنایع مربوطه

 • شرح كامل فرآيند توليد
 • محاسبه برنامه توليد و ظرفيت طرح در دوران بهره‌برداري
 • ارزيابي و انتخاب روش توليد
 • تعيين مشخصات و ميزان مورد نياز مواد اوليه، ملزومات و تأسيسات مورد نياز طرح
 • برآورد هزينه مواد اوليه و تاسيسات طرح و نحوه تامين آن
 • بررسي پروفرما و پيش فاكتورهاي قيمت ماشين‌آلات و تجهيزات اصلي خط توليد و تجهیزات فرعی مورد نیاز
 • تعيين مشخصات سازه‌ها و ساختمان‌هاي مورد نياز
 • برآورد هزينه عمليات ساختماني طرح
 • برآورد نيروي انساني مورد نياز طرح با توجه به نمودار سازماني
 • (General Layout) آرايش كلي بخش‌هاي مختلف مورد نیاز
 • تهيه برنامه اجرايي و بودجه بندي طرح