لیست تجهیزات کنترل کیفیت

لیست تجهیزات کنترل کیفیت

ﺗﻌﺪاد

نوع دستگاه

رديف

دو عدد

WELDING GUAGE

۱

دو عدد

THERMO METER

۲

یک عدد

ELCOMMETER FOR METALS

۳

یک عدد

ELCOMMETER FOR PAINT

۴

یک عدد

ROUGHNESS MEASERMENT

۵

یک عدد

MOISTURE MEASURMENT

۶

یک عدد

AMPER METER

۷

یک عدد

HARDNESS MEASURMENT

۸

یک عدد

PENETRANT TEST

۹