نرم افزار

 

 

مهندسی

این شرکت با استقرار یک تیم مهندسی قوی و کارآمد تحت عنوان واحد فنی و مهندسی و همچنین دفتر فنی پروژه‌های اجرائی آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی در بخش‌های مختلف زیر می‌باشد:

1- مهندسی معکوس
2- شبیه‌سازی حرکت
3- تحلیل ابعادی و بهینه‌سازی ماشین
4- طراحی مکانیزم‌های حرکتی خاص
5- طراحی مفهومی، طراحی اساسی و طراحی جزء

نرم افزار

نرم افزارهای طراحی و تحلیلی محاسباتی مورد استفاده
لیست نرم افزار طراحی و تجزیه و تحلیل
شماره نرم افزار توضیحات
1 PV-Elite Software for mechanical calculation of vessel & heat exchanger
2 Nozzle Pro Software for nozzle loading & finite element calculation
3 HTFS Software for mechanical & thermal calculation of heat exchanger
4 HTRI Software for thermal calculation of heat exchanger
5 TANK Software for mechanical calculation of storage tank
6 ABAQUS Software for finite element calculation
7 SAP Software for finite element calculation
8 ANSYS Software for finite element calculation
9 ANSYS CFX Computational fluid dynamic(CFD) software
10 SOLID WORK Software for modeling
11 AUTOCAD Software for drawing
12 CATIA Software for modeling
13 PDMS Software for plant design
14 CEASAR II Stress analyze for pipes
15 FLUENT Computational fluid dynamic(CFD) software
16 GAMBIT Reliable CFD meshing software
17 VISUAL NASTRAN Dynamic mechanical analysis
18 MATLAB Computational software
19 MAPLE Computational software