استاندارد

 

 

مهندسی

این شرکت با استقرار یک تیم مهندسی قوی و کارآمد تحت عنوان واحد فنی و مهندسی و همچنین دفتر فنی پروژه‌های اجرائی آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی در بخش‌های مختلف زیر می‌باشد:

1- مهندسی معکوس
2- شبیه‌سازی حرکت
3- تحلیل ابعادی و بهینه‌سازی ماشین
4- طراحی مکانیزم‌های حرکتی خاص
5- طراحی مفهومی، طراحی اساسی و طراحی جزء

استاندارد

لیست استانداردهای استفاده شده در پترو پولاد خاورمیانه
شماره استاندارد توضیح
1 ASME SEC VIII. Div.1 The American Society of Mechanical Engineers Rules -for construction of Pressure Vessels
2 ASME SEC VIII. Div.2 The American Society of Mechanical Engineers-Rules for construction of Pressure Vessels
3 ASME Sec. II The American Society of Mechanical Engineers-For Materials for Pressure Vessels
4 ASME Sec. IX The American Society of Mechanical Engineers-For Welding of Pressure Vessels
5 ASME Sec. V The American Society of Mechanical Engineers-For NDT
6 ASTM American Society for Testing and Materials-For Tests and Materials
7 PD 5500 Specification for unfired fusion welded pressure vessels-British standard for Pressure vessels and Boilers
8 API 650 American Petroleum Institute-American Standard for design of Atmospheric Storage Tanks
9 API 620 American Petroleum Institute-American Standard for design of Low Pressure Storage Tanks
10 API 662 American Petroleum Institute-American Standard for design of Heat Exchangers
11 API610 American petroleum institute-American standard for centrifugal pumps
12 API674 American petroleum institute-American standard for Positive displacement pump- reciprocating
13 API675 Positive displacement pump- controlled volume
14 API676 Positive displacement pump-rotary
15 AWWA D100 American water works Association-American Standard for design of Elevated Tanks
16 BS-2594 Standard Design for underground & above ground storage
17 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers' Association -American Standard for design of Heat Exchangers
18 AWS American Welding Society-For Welding of structures
19 ANSI American National Standards Institute-For Flanges, Pipes …..
20 NACE International the corrosion society
21 WRC 107/297 Welding Research Council -For design of attachments to vessels
22 ROARK HAND BOOK Hand Book for Rectangular Tank design
23 UBC & AISC Useful standard for seismic & wind load
24 NEC National Electrical Code
25 API American Petroleum Institute
26 ASME American Society of Mechanical Engineers
27 ASTM American Society for Testing and Materials
28 ANSI American National Standards Institute
29 DIN Deutsche Nor Men
30 ISO International Standards Organization
31 IEC International Electromechanical Standard
32 ISA Instrument Society of America
33 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers