Petro Poulad

2019/02/27

تحویل پمپ‌ها

تحویل پمپ‌ها
2019/02/27

تحویل قطعات اول EBT فلنج به شرکت ARFA

تحویل قطعات اول EBT فلنج به شرکت ARFA
2019/02/27

پتروشیمی JAM به مشتری ما اضافه شده است

پتروشیمی JAM به مشتری ما اضافه شده است